ကိုယ္ပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္

ပုဒ္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈ

ပုဒ္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ကာကြယ္ထားဖို႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးၿမင့္မားတဲ႔ နညး္စနစ္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿခင္ပါတယ္။ လူၾကီးမင္း၏ကိုယ္ပိုင္အခ်က္လက္ေတြ ၀င္ေရာက္လိုက္တဲ႔ခ်ိန္၊ကူးေၿပာင္းေနတဲ႔အခ်ိန္နွင့္ အခ်က္လက္ေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ ေကာင္းစြာစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြကို အျခားသူတုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ အခ်က္အလက္ေတြကုိ လႊဲေၿပာင္းေပးျခင္း

သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ေတြကို လိုအပ္မွသာလ်ွင္ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္စဥ္ မိမိတုိ႔ လက္ထဲ ရရွိလာသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြကို ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္မွလြဲၿပီး အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အသံုးမျပဳေစရပါ။ လူႀကီးမင္းက မွတ္ပံုတင္စဥ္ ေပးခဲ့သည့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ လူႀကီးမင္း၏ ေအာ္ဒါႏွင့္ ပတ္သကသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္၊ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီထဲက အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ပုိ႔ေပးရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ မွာယူရာတြင္ ထုိသုိ႔ စာေရး အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

Cookies ဖုိင္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿခင္း

အသံုးျပဳသူက ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္လွ်င္၊ Cookie ဖုိင္ကုိ ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ (အသံုးျပဳသူက ယင္းဖုိင္မ်ားကုိ လက္ခံခြင့္ ျပဳထားလွ်င္) ထည့္ေရးေပးပါသည္။ အသံုးျပဳသူက ဝဘ္ဆုိက္ကုိ ဝင္ခဲ့ဘူးလွ်င္၊ Cookie ဖုိင္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာမွ ဖတ္ယူပါတယ္။ Cookie ဖုိင္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ၾကည့္႐ႈမႈဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားကုိ စုစည္းရမႈ လြယ္ကူပါတယ္။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားက မွာယူလုိၾကသူတုိ႔ စိတ္အဝင္စားဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ကူေပးၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္လက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ ေယဘုယူ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ရယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွမဆက္စပ္ပါ။

Third Partiesဆိုတာေတြကေတာ႔ Google လိုadsခံသံုးရတဲ႔ အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္ေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ Google အပါအ၀င္ Cookies မွာလည္း adsေတြထားၿပီး Websitesေတြကိုအသံုးၿပဳလို႔ရပါတယ္။သံုးစြဲသူက Googleကို cookies သံုးၿခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီလိပ္စာအတိုင္း Google မွာသြားေရာက္ေလ႔လာနိုင္ပါတယ္။http://www.google.com/privacy/ads/ http://www.google.com/privacy/ads/

ကိုယ္ပိုင္အခ်က္လက္ေတြကို ထုတ္ၿပန္ဖို႔ ေၿပာင္းလိုက္ပါ။

ကိုယ္ေရး အခ်က္လက္မ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေရး ေၾကညာခ်က္ကုိ အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆန္းသစ္ေပးဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ထုိသုိ႔လုပ္ရာတြင္ စာတမ္း အစပုိင္းတြင္ ေဖၚျပထားတဲ့ ယခင္ ဆန္းသစ္မႈ ရက္စြဲကုိ ေျပာင္းလဲသြားပါမယ္။ လက္ရွိ ေၾကညာခ်က္ထဲက အေျပာင္းအလဲမ်ားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဝဘ္ဆုိက္မ်ားရဲ႕ ျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာ ေဖၚျပေပးသြားပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နည္းစနစ္ကို စိတ္၀င္စားတဲ႔အတြက ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။